wtorek, 17 kwietnia 2007

"Rzecz o Nadolziu"

"Rzecz o Nadolziu"

Klub Literacki "Nadolzie" został założony 10 października1982 r. z inicjatywy p. Leona Miękiny, który po 20 latach we wstępie do Jubileuszowego wydawnictwa tak pisał: "...nazwa Nadolzie miała już w założeniu wskazywać na zamiar skupienia ludzi pióra na obu brzegach Olzy - a więc mieszkających lub wywodzących się zarówno z ziemi cieszyńskiej, jak i z Zaolzia..."

Klub wyłonił się z Sekcji Literackiej ZNP istniejącej od szeregu lat przy Radzie Zakładowej ZNP w Cieszynie i od początku swego istnienia rozpoczął działalność przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie pod kierunkiem inicjatora i założyciela, a także ówczesnego prezesa Zarządu Głównego.

W roku 1984 p. Leon Miękina prowadzenie Klubu przekazał p. Józefie Zycie Samara-Wojnar, która Klub prowadziła do 01.02.1997 r., czyli aż do swojej śmierci, przy czym - umierając przy maszynie do pisania - jak gdyby z Klubem nigdy się nie rozstała. Jej "dobry duch" jest obecny wśród "Nadolziaków" budując przyjazną i twórczą atmosferę.

KL "Nadolzie" noszący imię Jana Kubisza ma określone zadania, o których pięknie z okazji X lecia istnienia pisała p. Prezes: "... praca ta polega na opiewaniu ziemi cieszyńskiej; bohaterstwa, pracowitości i uczciwości tutejszego ludu, jego talentów literackoplastycznomuzycznych... celem zachowania pamięci o nich a także wprowadzenia tego zakątka Śląska - ziemi i ludzi na karty literatury krajowej..."

Pamiętam ten okres działalności Klubu jako najbardziej prężny i mający niebagatelny wpływ na twórczy rozwój warszatu poetyckiego członków. Poza cyklicznie wydawanymi biuletynami noszącymi nazwę "Nadolzie" wydano zbiory poezji poszczególnych twórców, organizowano turnieje jednego wiersza , które odbywały się w siedzibie Macierzy a także w późniejszym okresie w "Naszym Kąciku" w Domu Narodowym i w cieszyńskich liceach. Organizowano wspólnie z Państwową SzkołąMuzyczą w Cieszynie koncerty poezji i muzyki, wieczory autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Uczestnikami byli znani twórcy z Zaolzia. Odbywały się promocje wydawnictw niektórych twórców. Wśród licznych pomysłów na rozwój i upowszechnianie kultury znalazł się, mający cechy wizji Nowej Europy - pomysł na zorganizowanie koncertu noszącego tytuł: "U progu Europy ducha".

Do kolęd autorstwa członków "Nadolzia" muzykę skomponował ks. Marian Kosińki, a następnie opracował na chór.
Kolędy te były wielokrotnie emitowane w Polskim Radiu, a także propagowane w wielu miejscowościach Dolnego Śląska.

Twórcy, którzy są członkami KL "Nadolzie" pochodzą ze wszystkich zakątków Śląska Cieszyńskiego. Od kilku lat Klub współpracuje także ze środowiskami twórczymi Cieszyna , Katowic, Strumienia, Skoczowa, Drogomyśla. Z klubami młodych poetów i z Nauczycielskimi Klubami Literackimi.
Utwory członków drukowane są w różnych wydawnictwach, biuletynach, pokonkursowych almanachach poezji, zamieszczane w podręcznikach do edukacji regionalnej, są także tekstami wielu utworów muzycznych.
Twórczość niektórych Nadolziaków była tematem prac magisterskich.

Poszczególni członkowie są animatorami kultury we własnych środowiskach, organizatorami imprez i widowisk, o czym świadczy całe spektrum nagród i wyróżnień, w tym także odznaczeń resortowych /Zasłużonu działacz kultury/, są laureatami Srebrnych Cieszynianek i wielu innych zaszczytnych wyróżnień.
Są laureatami ogólnopolskich i regionalnych konkursów literackich. Zdobywają nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą.

Nie da się postawić znaku równości pomiędzy wartością tego co tworzymy a radością tworzenia. Tworzenie obrazu za pomocą słów i myśli i wpisywanie go w rodzimą kulturę jako odzwierciedlenie wrażliwości i umiłowania przepięknej Ziemi Cieszyńskiej jest jednym ze sposobów zapisywania kart historii naszego regionu.